Els permisos retribuïts han de gaudir-se en dies de treball efectiu, i no en dies naturals, excepte previsió convencional en contra (Sentència del Tribunal Suprem (Sala social) de 7 de juny de 2023)

  Determina l’Alt Tribunal que els permisos retribuïts per (i) mort o malaltia greu del cònjuge i determinats parents, (ii) matrimoni, (iii) naixement de fills o (iv) compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, entre altres, han...

Jubilació activa de treballador autònom.

L’OBLIGACIÓ DE TENIR CONTRACTADA ALMENYS A UNA PERSONA TREBALLADORA PER COMPTE D’ALTRI NO ES COMPLEIX SI AQUESTA ÉS UNA EMPLEADA DE LA LLAR (STS, SALA SOCIAL, DE 26 D’ABRIL DE 2023, REC. NÚM. 517/2020).   Partint de la disposició de l’art. 49.1...

Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions

S’introdueixen mesures urgents i imprescindibles per a garantir la continuïtat del sistema de pensions i complir amb els compromisos pactats amb la Unió Europea. Per a això, es modifiquen diversos aspectes de la regulació de la cotització dels treballadors...