Mitjançant l’Ordre HFP/1352/2023, de 15 de desembre, s’han incorporat a la legislació espanyola els límits fixats en els Reglaments Delegats de la Comissió de la UE nºs. 2023/2495, 2023/2496, 2023/2497 i 2023/2510, que han de figurar en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors (aigua, energia, transports i serveis postals)  i en la Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat, per a l’aplicació de la regulació harmonitzada als procediments de contractació pública.

Els nous límits són els següents:

A) Llei 9/2017:

En els articles 20.1; 23.1.a) i 318.b), la xifra de 5.538.000€ (abans 5.382.000€).

En els articles 21.1.b); 22.1.b); 23.1.b) i 318.b), la xifra de 221.000€ (abans 215.000€).

En els articles 21.1.a) i 22.1.a), la xifra de 143.000€ (abans 140.000€).

B) Reial decret llei 3/2020:

En l’article 1.1.c) i 1.2, la xifra de 5.538.000€ (abans 5.382.000€).

En l’article 1.1.b), la xifra de 443.000€ (abans 431.000€).

C) Llei 24/2011:

En l’article 5, lletra b), la xifra de 5.538.000€ (abans 5.382.000€).

En l’article 5, lletra a), la xifra de 443.000€ (abans 431.000€).