Els permisos retribuïts han de gaudir-se en dies de treball efectiu, i no en dies naturals, excepte previsió convencional en contra (Sentència del Tribunal Suprem (Sala social) de 7 de juny de 2023)

  Determina l’Alt Tribunal que els permisos retribuïts per (i) mort o malaltia greu del cònjuge i determinats parents, (ii) matrimoni, (iii) naixement de fills o (iv) compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, entre altres, han...