Determina l’Alt Tribunal que els permisos retribuïts per (i) mort o malaltia greu del cònjuge i determinats parents, (ii) matrimoni, (iii) naixement de fills o (iv) compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, entre altres, han de gaudir-se, en absència de previsió convencional sobre aquest tema, en dies de treball efectiu, i no en dies naturals, ja que aquests permisos es conceben com una llicència per a poder absentar-se de manera justificada del treball, per la qual cosa la seva pròpia naturalesa implica que el seu gaudi sigui durant temps de treball efectiu i no en dies no laborables, quan ja no són necessaris perquè no existeix l’obligació de treballar.