Es modifiquen diversos preceptes de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social per a transposar al Dret espanyol la Directiva 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

Aquestes novetats, que entren en vigor el 30 de juny, són les següents:

  • Referent a la possibilitat de gaudir dels drets de conciliació reconeguts en la legislació vigent (permís per matrimoni, a l’adaptació de jornada, al permís de cuidadors i a l’excedència), s’inclouen a les parelles de fet, així com als seus familiars per consanguinitat.
  • S’amplia la possibilitat d’adaptar la jornada quan es tinguin necessitats de cura respecte de fills majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, així com a altres persones dependents quan, en aquest últim cas, convisquin en el mateix domicili (art. 34.8 ET). El termini per a negociar aquesta adaptació de jornada entre l’empresa i la persona treballadora es redueix de 30 a 15 dies; i si l’empresa no motiva la seva oposició en aquest termini, es presumirà que l’adaptació s’ha concedit. La persona treballadora tindrà dret a tornar a la situació anterior a l’adaptació no sols quan conclogui el període acordat o previst, sinó també quan decaiguin les causes que van motivar la sol·licitud. En la resta dels supòsits, de concórrer un canvi de circumstàncies que així ho justifiqui, l’empresa només podrà denegar el retorn sol·licitat quan existeixin raons objectives motivades per a això.
  • S’amplia de 2 a 5 dies el permís retribuït per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat, necessitin repòs domiciliari. S’inclou al familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella (art. 37.3 b) ET).
  • Es reconeix un nou dret a absentar-se del treball per causa de força major quan sigui necessari per motius urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata. Aquest permís serà retribuït, i de màxim 4 dies a l’any, conforme al que s’estableix en el conveni col·lectiu d’aplicació o, en defecte d’això, conforme a l’acord aconseguit entre empresa i representació legal dels treballadors, havent d’aportar en tot cas l’acreditació del motiu d’absència (nou art. 37.9 ET).
  • S’inclou una nova causa de suspensió del contracte de treball per “permís parental”, fins que el menor compleixi 8 anys, de màxim 8 setmanes (nou art. 48 bis ET). La persona treballadora podrà exercir aquest dret amb un preavís de 10 dies i no es veurà limitat pel gaudi d’altres drets de conciliació.
  • En cas de sol·licitud de reducció de jornada (art. 37.4 ET) o d’excedència (art. 46.3 ET), l’empresa podrà limitar el seu exercici simultani quan el sol·licitin dues persones treballadores pel mateix causant, però haurà d’oferir un pla alternatiu.
  • Seran nuls els acomiadaments, tant objectius com disciplinaris, efectuats durant el gaudi d’adaptació de jornada a l’empara de l’art. 34.8 ET, incloent-hi els nous drets de conciliació entre les causes de nul·litat.