S’introdueixen mesures urgents i imprescindibles per a garantir la continuïtat del sistema de pensions i complir amb els compromisos pactats amb la Unió Europea. Per a això, es modifiquen diversos aspectes de la regulació de la cotització dels treballadors recollida en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Una de les principals novetats és que, a partir de l’1 d’octubre de 2023, s’haurà de donar d’alta en el sistema de Seguretat Social als becaris, independentment de la remuneració que percebin.

L’empresa estarà obligada a informar expressament la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre el nombre de dies en què s’han realitzat pràctiques no remunerades en els últims tres mesos. Fins al 31 de desembre de 2023, la cotització consistirà en una quota màxima mensual de 53,59 euros per contingències comunes, i de 6,51 euros per contingències professionals.

En matèria de pensions i cotització, amb efectes des de gener de 2023 fins a desembre de 2050, s’introdueixen modificacions en el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), de manera que s’aplicarà gradualment una cotització finalista fins a arribar a 1,2 punts percentuals en 2029 per a tots els règims en els quals es cotitza per contingència de jubilació, amb l’objectiu serà nodrir el Fons de Reserva de la Seguretat Social. Aquesta cotització addicional no podrà ser objecte de bonificació, reducció, exempció o deducció.

A partir de gener de 2024, s’incrementarà gradualment el topall màxim de les bases de cotització, que es determinarà en un percentatge igual al que s’estableixi per a la revaloració de les pensions contributives. Per als treballadors per compte d’altri que superin l’import de la base màxima de cotització, s’estableix una quota addicional de solidaritat estructurada en tres trams que s’aplicarà gradualment des de 2025 fins a 2045, quan aconseguirà el seu valor definitiu. En la modalitat contributiva, totes les pensions i el complement de bretxa de gènere es revaloraran conforme a l’IPC, afegint un increment addicional acumulatiu per a compensar la càrrega que suposarà l’increment de la cotització.

A partir de gener de 2026, s’estableix un nou mètode de càlcul de la base reguladora de la pensió de jubilació, al qual es podrà recórrer si resulta més beneficiós que el còmput actual dels últims vint-i-cinc anys. D’aquesta manera, es permet ampliar el període de referència de 25 a 27 anys, tenint en compte els vint-i-nou anys anteriors al més previ al del fet causant. Posteriorment, se seleccionaran d’ofici les 324 bases de cotització de major import de tot el període. Per a la integració de períodes en els quals no hi hagi hagut obligació de cotitzar, es tindran en compte les primeres 48 mensualitats amb la base mínima de cotització del règim general que correspongui, i la resta amb el 50% d’aquesta.

Així mateix, s’introdueixen altres mesures rellevants quant a l’actualització de pensions mínimes i no contributives, pensions reconegudes a l’empara de normes internacionals, procediments d’incapacitat temporal, supressió de la incapacitació judicial i protecció dels menors amb càncer o altres malalties greus.