L’SMI per a 2023 es fixa en 15.120 euros; que suposa un salari mensual de 1.080 euros en 14 pagues, o 36 euros diaris.

Quant a l’SMI dels empleats de la llar, aquest es fixa en 8,45 euros per hora efectivament treballada. Les persones treballadores eventuals i els temporers, la prestació de serveis del qual per a una mateixa empresa no superi els cent vint dies, percebran, conjuntament amb l’SMI, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 51,15 euros per jornada i exclusivament com una retribució íntegra dinerària, sense que pugui minorar-se mitjançant salaris en espècie.

Aquestes quantitats prenen com a referència la jornada legal de 40 hores, per la qual cosa es reduirà la quantia proporcionalment en cas de realitzar-se una jornada inferior.

S’ha establert la retroactivitat d’aquest Reial decret des de l’1 de gener de 2023, per la qual cosa seran abonades les pujades de l’SMI des de començaments d’any. Segons s’estableix en l’exposició de motius de la norma, amb aquesta pujada, s’aconsegueix l’objectiu que l’SMI arribi al 60% del salari mitjà l’any 2023, complint el que es disposa pel Comitè Europeu de Drets Socials en aplicació de l’estipulat per la Carta Social Europea.