Àrees de Pràctica

Dret Públic

Serveis pel Sector Públic

Dret administratiu general

 • Emissions d’informes i dictàmens jurídics sobre qüestions controvertides.
 • Redacció de projectes de reglaments i ordenances.

Expropiacions

 • Assessorament en la valoració dels béns
 • Assessorament i gestió del procés expropiatori.
 • Negociació d’acords expropiatoris

Contenciós administratiu

Defensa d’Administracions Públiques en els recursos contenciosos administratius.

Hisenda

 • Assessorament i suport per a la tramitació de la informació prevista a la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • Assessorament i suport en matèria econòmica i pressupostària.

Contratació Administrativa

Elaboració de plecs de clàusules.

Recursos Humans

Impugnació de:

 • Expedients disciplinaris.
 • Acomiadaments i separacions del servei.
 • Denegació de permisos, excedències i altres situacions administratives.
 • Retribucions.
 • Gestió de nòmines, Seguretat Social i mutualitats.

Urbanisme

Planejament
 • Redacció d’intruments de planejament i de gestió urbanística.
 • Redacció de convenis urbanístics.
Gestió
 • Redacció d’estatuts i bases d’actuació d’entitats urbanístiques col·laboradores i la seva constitució.
 • Assessorament jurídic i gestió de la secretaria d’entitats urbanístiques col·laboradores.
 • Redacció i elaboració d’auditories urbanístiques.

Protecció de Dades

 • Assessorament jurídic en matèria de protecció de dades.
 • Adequació a la normativa de protecció de dades.

Serveis pel sector privat

Urbanisme

Planejament
 • Assessorament jurídic i interposició de recursos contra plans urbanístics
 • Redacció de convenis urbanístics
Gestió
 • Redacció d’estatuts i bases d’actuació d’entitats urbanístiques col·laboradores i la seva constitució
 • Assessorament jurídic i gestió de la secretaria d’entitats urbanístiques col·laboradores.
Disciplina

Assessorament jurídic i interposició de recursos en els següents assumptes:

 • Llicències d’obres, ambientals, primera ocupació.
 • Ordres d’execució.
 • Ordres de restauració de la legalitat urbanística.
 • Sancions urbanístiques

Contenciós Administratiu

Interposició de recursos contenciosos administratius contra els actes i disposicions generals de les Administracions Públiques.

Hisenda

Impugnació de liquidacions en matèria de:

 • Impostos, taxes, preus públics, contribucions especials
 • Ordenances fiscals
 • Regularitzacions cadastrals
 • Gestió tributària (bonificacions, exempcions, fraccionaments …)

Reclamacions de responsabilitat patrimonial

Interposició de reclamacions de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis.

Dret administratiu general

 • Assessorament jurídic en la tramitació de precedimientos administratius.
 • Interposició de recursos administratius.
 • Impugnació de sancions per infracció de les ordenances municipals.

Contratació Administrativa

 • Assessorament jurídic per presentar ofertes a les licitacions públiques.
 • Impugnació d’adjudicacions dels contractes i d’acords de les meses de contractació.
 • Reclamació d’interessos de demora per l’incompliment dels terminis de pagament.
 • Tramitació de la classificació empresarial davant la Junta Consultiva de la Contractació administrativa.

Trànsit

Interposició de recursos contra:

 • Multes
 • Retirada de punts
 • Retirada de permís de conduir

Expropiacions

 • Assessorament en la valoració dels béns
 • Impugnació d’expropiacions
 • Negociació d’acords expropiatoris

Dret Laboral

 • Acomiadaments.
 • Auditories laborals.
 • Gestió de nòmines.
 • Riscos laborals.
 • Seguretat Social i mutualitats.
 • Tramitació de pensions, incapacitats i invalideses.

Dret Civil

 • Responsabilitat contractual i extracontractual
 • Dret de danys i lesions
 • Reclamacions de quantitat. Impagats
 • Successions i herències
 • Divorcis
 • Incapacitacions
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Propietat horitzontal
 • Administració de Finques

Dret Fiscal – Comptable

 • Assessorament fiscal i comptable per a societats, autònoms i particulars
 • Impost de Societats
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos indirectes
 • Procediments tributaris, d’inspecció, gestió i recaptació
 • Recursos i reclamacions davant del Tribunal econòmic administratiu i davant del contenciós administratiu

Dret Esportiu

 • Assessorament a S.A esportives, clubs esportius, federacions i fundacions en l’esport.
 • Assessorament en l’àmbit de les relacions laborals en l’esport.
 • Fiscalitat del patrocini i mecenatge.
 • Orientació als professionals de l’esport en la tramitació d’incapacitats per lesió.

Dret Penal

 • Faltes.
 • Delictes contra la seguretat vial.
 • Delictes contra l’administració pública.
 • Delictes contra la imatge, l’honor, la intimitat.
 • Delictes contra les persones.

Dret Mercantil i Societari

 • Constitució de societats, transformació, dissolució i liquidació
 • Modificacions estatutàries
 • Intervenció en Juntes Generals
 • Assumpció de la secretaria en consells d’administració
 • Separació de socis

Necessites assessorament legal? Realitza una consulta gratuïta amb els nostres professionals ara mateix.

11 + 14 =