L’OBLIGACIÓ DE TENIR CONTRACTADA ALMENYS A UNA PERSONA TREBALLADORA PER COMPTE D’ALTRI NO ES COMPLEIX SI AQUESTA ÉS UNA EMPLEADA DE LA LLAR

(STS, SALA SOCIAL, DE 26 D’ABRIL DE 2023, REC. NÚM. 517/2020).

 

Partint de la disposició de l’art. 49.1 g) de l’Estatut dels Treballadors que estableix que la jubilació de l’empresari persona física és causa d’extinció dels contractes dels seus treballadors amb una indemnització extintiva de solament un mes de salari, l’article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social preveu excepcionalment, a fi d’evitar que la jubilació dels ocupadors que tenen la condició de persones físiques causi l’extinció dels contractes dels seus treballadors, que aquests es puguin jubilar i percebre al mateix temps la pensió de jubilació íntegra si acrediten tenir contractat al menys a un treballador.

No obstant això, la contractació per compte d’altri que exigeix el precepte en qüestió no pot efectuar-se en una ocupació no lligada a l’activitat empresarial del treballador autònom beneficiari de tal jubilació activa, ja que aquesta circumstància pot propiciar supòsits fàctics incompatibles amb la finalitat de la norma, com en el supòsit de la contractació d’un treballador com a empleat de la llar, que no és un treball lligat al desenvolupament empresarial del treballador autònom i ni tan sols comporta l’obligació de l’ocupador d’estar inclòs en el RETA.