Aquest registre, que gestionarà el Ministeri de Justícia, és el registre central exigit per la Unió Europea que es connectarà a la resta de registres centrals de la UE. D’aquesta manera, es dona compliment a les previsions contingudes en els articles 30 i 31 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme i a les disposicions addicionals tercera i quarta de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i contindrà informació respecte de:

  • Totes les persones jurídiques espanyoles (societats mercantils, fundacions, associacions i quantes persones jurídiques estiguin subjectes a l’obligació de declarar la seva titularitat real, constituïdes conforme a la legislació espanyola o amb domicili social o sucursal a Espanya).
  • Les entitats o estructures sense personalitat jurídica que tinguin la seu de la seva adreça efectiva o la seva principal activitat a Espanya.
  • Les entitats o estructures sense personalitat jurídica que estiguin administrades o gestionades per persones físiques o jurídiques residents o establertes a Espanya.
  • Entitats o estructures sense personalitat jurídica que, no sent gestionades o administrades des d’Espanya o un altre Estat de la Unió Europea, i no estant registrades per un altre Estat de la Unió Europea, pretenguin establir relacions de negoci, realitzar operacions ocasionals o adquirir béns immobles a Espanya.

La disposició addicional segona del Reial decret estableix que l’incompliment de l’obligació d’identificació i informació al nou registre determinarà el tancament registral previst en l’article 378 del Reglament del Registre Mercantil, i des d’un punt de vista sancionador, la disposició addicional tercera de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme indica que donarà lloc a una infracció administrativa, sent el Ministeri de Justícia l’encarregat de determinar (i) la gravetat de cadascuna de les infraccions, (ii) la determinació de les possibles sancions a imposar, (iii) l’establiment del procediment sancionador i (iv) la competència per a l’exercici de la potestat sancionadora derivada de l’incompliment.