Conclou la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya en el seu informe publicat el passat 12 de maig de 2023, que “En els casos de modificació o de cessió parcial dels contractes, la determinació del primer 20% de l’import que no és susceptible de revisió de preus d’acord amb l’article 103.5 de la LCSP, s’ha d’efectuar prenent com a base de càlcul el contracte subscrit, això és, el seu preu inicial i la totalitat del seu objecte, i no únicament la part que es cedeix. En cas que la modificació d’un contracte incorpori noves unitats o prestacions addicionals, als nous preus d’aquestes unitats o prestacions, establerts atenent els preus de mercat vigents en el moment d’incorporar-les, els és també d’aplicació el règim de revisió de preus fixat per normativa.”.

Per a accedir a l’esmentat informe, facin clic aquí: https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecodif/rest/file/download?id=141897&lang=Ca