El passat 18 d’abril de 2023, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar aquest document, que examina els requisits previs que cal analitzar per a saber si cal fer avaluació d’impacte des del disseny de la norma, com ha de realitzar-se en cas afirmatiu i quins aspectes s’han de tenir en compte per a avaluar la qualitat d’aquesta, aportant consells i recomanacions.

En aquestes recomanacions, l’Agència incideix en el fet que una vegada determinat que existeix una base legal per a dur a terme el tractament -perquè ens recorda que el consentiment no és, amb caràcter general, la base jurídica adequada per a un tractament establert per norma, a causa del desequilibri entre l’interessat i l’autoritat pública responsable-, l’avaluació d’impacte de la norma ha d’analitzar l’impacte que aquesta tindrà sobre els drets i llibertats fonamentals de les persones, individualment i com a societat, aportant salvaguardes organitzatives, jurídiques i tècniques.

Així mateix, ens recorda que el fet que una mesura suposi riscos per als drets no significa que la mesura no pugui proposar-se, sinó que haurà de plantejar-se de manera que superi l’avaluació d’impacte. En definitiva, que aquests riscos per a les persones hagin pogut mitigar-se adequadament i s’hagi superat la corresponent anàlisi de necessitat, proporcionalitat i idoneïtat.

Finalment, posa l’accent que aquelles iniciatives que impliquin tractaments en els quals intervinguin intel·ligència artificial, decisions automatitzades, biometria, tractament massiu de dades o de menors o persones vulnerables, etc., podrien implicar riscos addicionals i impactes col·laterals indesitjats, que així mateix han de tenir-se en compte en l’avaluació d’impacte de la norma.

Per a accedir a la guia i a la resta de material d’ajuda per a la identificació de riscos per als drets i llibertats que l’Agència posa a la disposició de tots els interessats, facin clic aquí: https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-una-guia-para-ayudar-las-aapp-realizar-evaluaciones-de-impacto-desde-el-diseno