El passat 13 de març de 2023 va entrar en vigor aquesta llei, que respon a l’obligació imposada al legislador espanyol de transposar la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, coneguda com a Directiva “Whistleblowing”.

Amb la promulgació d’aquesta llei es pretén reforçar la cultura de compliment de les entitats privades i públiques (AGE, CCAA, Administració Local, organismes i entitats públiques vinculades o dependents, universitats públiques, fundacions del sector públic, societats mercantils, etc.), mitjançant la protecció dels denunciants que informin sobre infraccions conegudes en el context laboral o professional enfront de les represàlies que puguin sofrir. Entre altres aspectes, obliga a les entitats amb 50 o més empleats (entre altres subjectes obligats) a implementar sistemes interns d’informació (els denominats canals de denúncia), que permetin comunicar informació sobre les infraccions previstes en l’article 2 de la norma, havent de garantir la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació i de les actuacions que es desenvolupin, amb estricte compliment de la normativa de protecció de dades, la qual cosa implica la modificació mitjançant la Disposició final setena de l’article 24 de la LOPD.

Hauran de designar una persona física o un òrgan col·legiat com a responsable del canal de denúncia, notificant-lo en el termini de deu dies hàbils a l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant, creada ex novo per aquesta llei, o, si escau, als òrgans competents de les diferents comunitats autònomes, i així mateix hauran de disposar d’un llibre-registro de les informacions rebudes i de les recerques internes al fet que hagin donat lloc. Aquest registre no serà públic i únicament a petició raonada de l’Autoritat judicial competent podrà accedir-se a ell.

El responsable del canal ètic desenvoluparà les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l’entitat, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per a dur-les a terme.

Aquest canal intern haurà de permetre realitzar comunicacions per escrit (a través de correu postal o de qualsevol mitjà electrònic habilitat a aquest efecte), verbalment (per via telefònica o a través d’un sistema de missatgeria de veu) o mitjançant una reunió presencial dins del termini màxim de set dies, que es documentaran, previ consentiment de l’informant, d’alguna d’aquestes maneres:

  • Mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible.
  • A través d’una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la. En tot cas, s’haurà d’oferir a l’informant l’oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

Haurà d’enviar-se justificant de recepció de la comunicació a l’informant en el termini de set dies naturals des de la seva recepció i el termini màxim per a donar resposta a les actuacions de recerca no podrà ser superior a tres mesos.

A més, als qui facin la comunicació a través de canals interns també se’ls informarà, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d’informació davant les autoritats competents.

En fer la comunicació, l’informant indicarà un domicili, correu electrònic o lloc segur a l’efecte de rebre les notificacions i se li garantirà la confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament, al qual s’haurà format en aquesta matèria i advertit de la seva obligació de remetre la informació immediatament al responsable i de la tipificació com a infracció molt greu del seu crebant. Quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte, es donarà remissió de la informació al Ministeri fiscal amb caràcter immediat.

La Disposició transitòria segona estableix que amb caràcter general, la data màxima per a l’establiment d’aquests canals de denúncia serà el 13 de juny de 2023. Com a excepció, en el cas de les entitats del sector privat amb dos-cents quaranta-nou treballadors o menys, així com en els municipis de menys de deu mil habitants, el termini per al seu establiment s’estén fins a l’1 de desembre de 2023.