Serveis pel sector privat

Urbanisme

Planejament
 • Assessorament jurídic i interposició de recursos contra plans urbanístics
 • Redacció de convenis urbanístics
Gestió
 • Redacció d’estatuts i bases d’actuació d’entitats urbanístiques col·laboradores i la seva constitució
 • Assessorament jurídic i gestió de la secretaria d’entitats urbanístiques col·laboradores.
Disciplina

Assessorament jurídic i interposició de recursos en els següents assumptes:

 • Llicències d’obres, ambientals, primera ocupació.
 • Ordres d’execució.
 • Ordres de restauració de la legalitat urbanística.
 • Sancions urbanístiques

Contenciós Administratiu

Interposició de recursos contenciosos administratius contra els actes i disposicions generals de les Administracions Públiques.

Hisenda

Impugnació de liquidacions en matèria de:

 • Impostos, taxes, preus públics, contribucions especials
 • Ordenances fiscals
 • Regularitzacions cadastrals
 • Gestió tributària (bonificacions, exempcions, fraccionaments …)

Reclamacions de responsabilitat patrimonial

Interposició de reclamacions de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis.

Dret administratiu general

 • Assessorament jurídic en la tramitació de precedimientos administratius.
 • Interposició de recursos administratius.
 • Impugnació de sancions per infracció de les ordenances municipals.

Contratació Administrativa

 • Assessorament jurídic per presentar ofertes a les licitacions públiques.
 • Impugnació d’adjudicacions dels contractes i d’acords de les meses de contractació.
 • Reclamació d’interessos de demora per l’incompliment dels terminis de pagament.
 • Tramitació de la classificació empresarial davant la Junta Consultiva de la Contractació administrativa.

Trànsit

Interposició de recursos contra:

 • Multes
 • Retirada de punts
 • Retirada de permís de conduir

Expropiacions

 • Assessorament en la valoració dels béns
 • Impugnació d’expropiacions
 • Negociació d’acords expropiatoris