DRET FISCAL - COMPTABLE

  • Assessorament fiscal i comptable per a societats, autònoms i particulars
  • Impost de Societats
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos indirectes
  • Procediments tributaris, d’inspecció, gestió i recaptació
  • Recursos i reclamacions davant del Tribunal econòmic administratiu i davant del contenciós administratiu