Serveis pel Sector Públic

Dret administratiu general

 • Emissions d’informes i dictàmens jurídics sobre qüestions controvertides.
 • Redacció de projectes de reglaments i ordenances.

Expropiacions

 • Assessorament en la valoració dels béns
 • Assessorament i gestió del procés expropiatori.
 • Negociació d’acords expropiatoris

Contenciós administratiu

Defensa d’Administracions Públiques en els recursos contenciosos administratius.

Hisenda

 • Assessorament i suport per a la tramitació de la informació prevista a la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • Assessorament i suport en matèria econòmica i pressupostària.

Contratació Administrativa

Elaboració de plecs de clàusules.

Recursos Humans

Impugnació de:

 • Expedients disciplinaris.
 • Acomiadaments i separacions del servei.
 • Denegació de permisos, excedències i altres situacions administratives.
 • Retribucions.
 • Gestió de nòmines, Seguretat Social i mutualitats.

Urbanisme

Planejament
 • Redacció d’intruments de planejament i de gestió urbanística.
 • Redacció de convenis urbanístics.
Gestió
 • Redacció d’estatuts i bases d’actuació d’entitats urbanístiques col·laboradores i la seva constitució.
 • Assessorament jurídic i gestió de la secretaria d’entitats urbanístiques col·laboradores.
 • Redacció i elaboració d’auditories urbanístiques.

Protecció de Dades

 • Assessorament jurídic en matèria de protecció de dades.
 • Adequació a la normativa de protecció de dades.